top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. ALGEMEEN

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, les, workshop, aanbieding en transactie tussen CogniMotori en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.

 • VERPLICHTINGEN VAN COGNIMOTORI

  • CogniMotori staat ervoor in dat de behandelingen, lessen en workshops die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap. Hierbij wordt gebruikgemaakt van degelijke materialen en producten.

  • CogniMotori zal de klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de les en de workshop de te verwachte resultaten en eventuele risico’s van de behandeling.

  • CogniMotori zal de klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk is informeren over de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

  • CogniMotori zal aan de klant vragen om de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling, de les of de workshop naar behoren uit te kunnen voeren.

  • CogniMotori voert geen behandelingen, lessen of workshops uit die buiten haar beroepscompetenties vallen

 • VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

  • De klant dient alle gegevens aan CogniMotori te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling, de les of de workshop.

  • De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst CogniMotori op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.

 1. BETALING

  • CogniMotori vermeldt de prijzen van alle behandelingen, lessen, workshops en producten zichtbaar op de website.

  • De vermelde prijzen zijn inclusief btw.

  • Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.

  • De klant dient indien vooraf gemeld, op voorhand te betalen voor speciale lessen/reeksen en workshops of direct na de behandeling, de les of de workshop de betaling van de behandeling, de les of de workshop en de aankoop van eventuele producten contant te voldoen. Onder contante betaling valt ook het bijschrijven van het verschuldigde bedrag op de rekening van CogniMotori op het tijdstip van de aankoop via een erkende vorm van elektronisch betalen.

  • Alle openstaande facturen dienen te worden betaald binnen de vooropgegeven betalingstermijn. Deze zal steeds vermeld staan op de factuur. Indien  2 dagen na de vervaldatum er nog geen betaling is gebeurd zal er een herinnering verstuurd worden. Elke 2 dagen tot de factuur betaald is.

  • Indien de betalingstermijn meer dan 30 dagen is overschreden zal er via incasso de betaling gevorderd worden.

  • Wanneer de poging tot incasso niet lukt of genegeerd wordt geeft CogniMotori de opdracht aan de gerechtsdeurwaarder het verschuldigd saldo te innnen. De extra kosten zijn volledig ten koste van de klant.

 2. ANNULERINGSVOORWAARDEN

  • De klant dient bij verhindering de afspraak (behandeling, les of workshop) zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval 24 uur vooraf aan de behandeling, les of workshop, zodat de annulatie kosteloos kan gebeuren.

  • Het reservatiesysteem voor yogalessen laat het niet toe om minder dan 4u voor de les te annuleren. Een volledige beurt of de kostprijs van een losse les zal aangerekend worden. Wanneer een lid met een maandabonnement op regelmatige wijze deze regel verbreekt, mag CogniMotori het maandabonnement intrekken en niet meer toelaten om een maandabonnement aan te schaffen.

  • Wanneer een klant meer dan 24u voor de aanvang van een behandeling, workshop, speciale yogales of evenement annuleert, zal 100% van het betaalde bedrag worden teruggestort.

  • Wanneer een klant minder dan 24u voor de aanvang van een behandeling, workshop, speciale yogales of evenement annuleert, zal het volledige bedrag worden ingehouden. 

  • Wanneer de klant meer dan 15 minuten te laat komt, mag CogniMotori de afspraak annuleren en toch het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling, les of workshop bij de klant in rekening brengen.

  • In geval van overmacht hoeven beide partijen zich niet aan de verplichtingen in artikel 5.1, 5.2 en 5.3 te houden. Overmacht bestaat uit datgene wat de wet hierover zegt.

 3. GARANTIEVOORWAARDEN

  1. CogniMotori biedt de klant 7 dagen garantie op de behandeling en/of producten.

  2. Deze garantie geldt niet, wanneer:

 • De klant andere producten heeft gebruikt, dan die door CogniMotori zijn aanbevolen.

 • De klant de adviezen over de nazorg van de behandeling niet heeft opgevolgd.

 • De klant de producten niet volgens het advies van CogniMotori heeft gebruikt.

 • De klant de aanbevolen producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 • KLACHTENAFHANDELING

  • Heeft de klant een klacht over de behandeling, de les, de workshop of een product, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar minimaal binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk per e-mail en via de telefoon gemeld te worden bij CogniMotori.

  • CogniMotori moet binnen 5 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.

  • Is een klacht gegrond, dan zal CogniMotori de behandeling opnieuw uitvoeren, of krediet verlenen om deel te nemen aan een volgende les of workshop, zoals men overeengekomen is. Is dit volgens de klant zinloos, dan dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken.

  • Komen CogniMotori en de klant niet tot overeenstemming, dan kan de klant de klacht voorleggen aan de wetgever of een mediator.

 

 • BESCHADIGING, DIEFSTAL EN GEBEURTELIJKE ONGEVALLEN

  • Wanneer de klant meubilair, apparatuur, materiaal of producten in de multipraktijk beschadigt, dan heeft CogniMotori het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen.

  • Diefstal wordt door CogniMotori altijd direct bij de politie gemeld.

  • CogniMotori is niet verantwoordelijk voor beschadigingen door derden of diefstal in de Multipraktijk

  • CogniMotori is niet verantwoordelijk voor gebeurtelijke ongevallen in de Multipraktijk of eender van de activiteiten georganiseerd door CogniMotori.

  • Indien de klant een medische achtergrond heeft, dat belangrijk is bij de beoefening van yoga, de deelname aan een les of workshop of het ondergaan van een behandeling, dient de klant dit steeds op voorhand te vermelden. Indien de behandeling, les, workshop of eender andere activiteit gevaarlijk zou zijn voor de klant, dan behoud CogniMotori het recht om de klant hiervan te informeren en aan te raden om niet deel te nemen. De klant blijft uiteindelijk altijd zelf verantwoordelijk voor zijn gezondheid.

 

 • BEHOORLIJK GEDRAG

  • De klant dient zich in de Multipraktijk te gedragen volgens de algemeen aanvaardbare normen. Wanneer de klant ook na meerdere waarschuwingen ongehoord bedrag blijft vertonen, heeft CogniMotori het recht om de klant zonder opgaaf van reden de toegang tot de Multipraktijk te weigeren.

 

 • GDPR – PATIËNTENGEGEVENS

Om goede zorg te verlenen hebben we verschillende gegevens van en over jou en/of je zoon/dochter nodig. Als gevolg van nieuwe Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of afgekort in het Engels de GDPR) is het onze taak en vinden we het ook belangrijk om je mee te delen welke gegevens we van jou verzamelen en wat we daarmee precies doen. In deze tekst geven we jou die informatie.

Versie 3.0, datum laatste wijziging 27/01/2022

Welke gegevens verzamelen we over jou?

We verzamelen volgende gegevens over jou als patiënt:

• Identificatiegegevens (en in voorkomend geval van je wettelijke vertegenwoordiger);

contactgegevens
• Mutualiteit;
• Gegevens over je gezondheid (diagnose, prognose, anamnese, behandeling, ...) • Gegevens over je familieleden, enkel indien dit relevant is voor de behandeling; • Gegevens over opleiding en vorming;
• Geluids- of beeldopname; verslaggeving van voorgaande onderzoeken

Voor kinderen onder de 13 jaar dient een ouder of wettelijke vertegenwoordiger zijn akkoord te geven. Voor kinderen vanaf 13 jaar dienen zij eveneens hun toestemming te geven.

Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in

het kader van deze activiteiten, alsook bij het verwerken van facturen en andere boekhoudkundige documenten.

Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.

Waarom verzamelen we die gegevens?

We verzamelen deze gegevens om u adequate en kwaliteitsvolle zorg te kunnen verlenen ten einde uw behandelproces te kunnen opvolgen en een juist behandeltraject te kunnen doorlopen. We verzamelen deze gegevens omdat het ons helpt in ons werk. De wetgeving verplicht ons nu deze gegevens bij te houden voor een periode van 30 jaar na de laatste behandeling en/of het afsluiten van het dossier. Tenzij u een document ondertekent waarin u vraagt om de verzamelde gegevens te verwijderen.

Worden de gegevens met anderen gedeeld?

De gegevens die we van en over jou hebben vallen in principe onder het beroepsgeheim. We delen ze dan ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd is en na vooraf met jou overlegd te hebben.

We delen enkel gegevens:

• indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals je huisarts, met het CLB, met je wettelijke vertegenwoordiger, ...), of

• wanneer je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), ...).

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaald gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

We zijn verplicht om je dossier 30 jaar te bewaren. Dit betekent dan ook dat we je gegevens 30 jaar bewaren, tenzij u, zoals hierboven werd beschreven, beslist om de gegevens te verwijderen.

Zijn er specifieke rechten die je kan uitoefenen over de gegevens die we van jou bewaren?

Als patiënt kan u verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die we van u bewaren.

Zo heb u recht op inzage in uw dossier en op een kopie hiervan. U dient hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen bij de behandelende therapeut.

Tevens heb u het recht om bepaalde gegevens die onjuist opgenomen zijn in het dossier aan te passen.

Grondslagen voor de verwerking van gegevens

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw vraag tot verzorging en behandeling en het therapeutisch contract dat wij daartoe met u sluiten. In andere gevallen is de verwerking gebaseerd op de taken van algemeen belang die wij als zorgverleners vervullen.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als zorgverlener, in het bijzonder de vrijheid van vereniging en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat.

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling en bewaring van je gegevens?

De verantwoordelijke voor de verzameling en bewaring van je gegevens in het

patiëntendossier is je behandelende therapeut, die alle gegevens in het dossier noteert. Zijn/haar contactgegevens zijn dezelfde als die van de (groeps)praktijk.

Multipraktijk Cognimotori behoudt zich het recht voor deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

Indien je een klacht hebt specifiek over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je die indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Multipraktijk CogniMotori
2900 Schoten, Paalstraat 135, info@cognimotori.be, www.cognimotori.be

 

 1.    RECHT

Op elke overeenkomst tussen CogniMotori en de klant is het Belgische recht van toepassing. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend. De versie die van toepassing is, is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die van kracht was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.

bottom of page