ALGEMENE VOORWAARDEN

1.  ALGEMEEN

2.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, les, workshop, aanbieding en transactie tussen CogniMotori en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.

2.  VERPLICHTINGEN VAN COGNIMOTORI

1.     CogniMotori staat ervoor in dat de behandelingen, lessen en workshops die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap. Hierbij wordt gebruikgemaakt van degelijke materialen en producten.

2.     CogniMotori zal de klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de les en de workshop de te verwachte resultaten en eventuele risico’s van de behandeling.

3.     CogniMotori zal de klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk is informeren over de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

4.     CogniMotori zal aan de klant vragen om de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling, de les of de workshop naar behoren uit te kunnen voeren.

5.     CogniMotori voert geen behandelingen, lessen of workshops uit die buiten haar beroepscompetenties vallen.

3.  VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

1.     De klant dient alle gegevens aan CogniMotori te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling, de les of de workshop.

2.     De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst CogniMotori op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.

4.  BETALING

1.     CogniMotori vermeldt de prijzen van alle behandelingen, lessen, workshops en producten zichtbaar op de website.

2.     De vermelde prijzen zijn inclusief btw.

3.     Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.

4.     De klant dient indien vooraf gemeld, op voorhand te betalen voor speciale lessen/reeksen en workshops of direct na de behandeling, de les of de workshop de betaling van de behandeling, de les of de workshop en de aankoop van eventuele producten contant te voldoen. Onder contante betaling valt ook het bijschrijven van het verschuldigde bedrag op de rekening van CogniMotori op het tijdstip van de aankoop via een erkende vorm van elektronisch betalen.

5.  ANNULERINGSVOORWAARDEN

1.     De klant dient bij verhindering de afspraak (behandeling, les of workshop) zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval 24 uur vooraf aan de behandeling, les of workshop, zodat de annulatie kosteloos kan gebeuren.

2.     Het reservatiesysteem voor yogalessen laat het niet toe om minder dan 4u voor de les te annuleren. Een volledige beurt of de kostprijs van een losse les zal aangerekend worden. Wanneer een lid met een maandabonnement op regelmatige wijze deze regel verbreekt, mag CogniMotori het maandabonnement intrekken en niet meer toelaten om een maandabonnement aan te schaffen.

3.     Wanneer een klant meer dan 24u voor de aanvang van een behandeling, workshop, speciale yogales of evenement annuleert, zal 100% van het betaalde bedrag worden teruggestort.

4.     Wanneer een klant minder dan 24u voor de aanvang van een behandeling, workshop, speciale yogales of evenement annuleert, zal het volledige bedrag worden ingehouden. 

5.     Wanneer de klant meer dan 15 minuten te laat komt, mag CogniMotori de afspraak annuleren en toch het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling, les of workshop bij de klant in rekening brengen.

6.     In geval van overmacht hoeven beide partijen zich niet aan de verplichtingen in artikel 5.1, 5.2 en 5.3 te houden. Overmacht bestaat uit datgene wat de wet hierover zegt.

6.  GARANTIEVOORWAARDEN

1.     CogniMotori biedt de klant 7 dagen garantie op de behandeling en/of producten.

2.     Deze garantie geldt niet, wanneer:

· De klant andere producten heeft gebruikt, dan die door CogniMotori zijn aanbevolen.

· De klant de adviezen over de nazorg van de behandeling niet heeft opgevolgd.

· De klant de producten niet volgens het advies van CogniMotori heeft gebruikt.

· De klant de aanbevolen producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

7.  KLACHTENAFHANDELING

1.     Heeft de klant een klacht over de behandeling, de les, de workshop of een product, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar minimaal binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk per e-mail en via de telefoon gemeld te worden bij CogniMotori.

2.     CogniMotori moet binnen 5 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.

3.     Is een klacht gegrond, dan zal CogniMotori de behandeling opnieuw uitvoeren, of krediet verlenen om deel te nemen aan een volgende les of workshop, zoals men overeengekomen is. Is dit volgens de klant zinloos, dan dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken.

4.     Komen CogniMotori en de klant niet tot overeenstemming, dan kan de klant de klacht voorleggen aan de wetgever of een mediator.

 

8.  BESCHADIGING, DIEFSTAL EN GEBEURTELIJKE ONGEVALLEN

1.     Wanneer de klant meubilair, apparatuur, materiaal of producten in de multipraktijk beschadigt, dan heeft CogniMotori het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen.

2.     Diefstal wordt door CogniMotori altijd direct bij de politie gemeld.

3.     CogniMotori is niet verantwoordelijk voor beschadigingen door derden of diefstal in de Multipraktijk

4.     CogniMotori is niet verantwoordelijk voor gebeurtelijke ongevallen in de Multipraktijk of eender van de activiteiten georganiseerd door CogniMotori.

5.     Indien de klant een medische achtergrond heeft, dat belangrijk is bij de beoefening van yoga, de deelname aan een les of workshop of het ondergaan van een behandeling, dient de klant dit steeds op voorhand te vermelden. Indien de behandeling, les, workshop of eender andere activiteit gevaarlijk zou zijn voor de klant, dan behoud CogniMotori het recht om de klant hiervan te informeren en aan te raden om niet deel te nemen. De klant blijft uiteindelijk altijd zelf verantwoordelijk voor zijn gezondheid.

 

9.  BEHOORLIJK GEDRAG

10. De klant dient zich in de Multipraktijk te gedragen volgens de algemeen aanvaardbare normen. Wanneer de klant ook na meerdere waarschuwingen ongehoord bedrag blijft vertonen, heeft CogniMotori het recht om de klant zonder opgaaf van reden de toegang tot de Multipraktijk te weigeren.

 

10.     RECHT

Op elke overeenkomst tussen CogniMotori en de klant is het Belgische recht van toepassing. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend. De versie die van toepassing is, is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die van kracht was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.